തക്കുടു – വിദൂരഗ്രഹത്തിൽ നിന്നൊരു സഞ്ചാരി – ഓഡിയോ പുസ്തകം

പ്രൊഫ.കെ.പാപ്പൂട്ടി എഴുതിയ ശാസ്ത്രനോവൽ തക്കുടു വിദൂരഗ്രഹത്തിൽ നിന്നൊരു സഞ്ചാരി. അവതരണം : ഇ.എൻ.ഷീജ, ചിത്രീകരണം : റോഷൻ


തക്കുടു – പുസ്തകം വാങ്ങാം

പ്രൊഫ.കെ.പാപ്പൂട്ടി എഴുതിയ ശാസ്ത്രനോവൽ തക്കുടു വിദൂരഗ്രഹത്തിൽ നിന്നൊരു സഞ്ചാരി – പുസ്തകം വാങ്ങാം
വില: 280 രൂപ.

Close