തക്ഷൻകുന്ന് സ്വരൂപത്തിലെ വസൂരി

മഹാമാരി സാഹിത്യ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പംക്തിയിൽ യു.കെ.കുമാരന്റെ തക്ഷൻകുന്ന് സ്വരൂപം നോവലിനെക്കുറിച്ച്

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഫ്ലൂ മഹാമാരിയെക്കുറിച്ചൊരു വൈദ്യഭാഷ്യം

ഡോ.ബി.ഇക്ബാൽ എഴുതുന്ന മഹാമാരി സാഹിത്യ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പംക്തിയിൽ ജോൺ ഒഹാരയുടെ ഡോക്ടറുടെ മകൻ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കാം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കൊച്ചീപ്പൻ തരകന്റെ മറിയാമ്മ നാടകം: വസൂരി മഹാമാരി സാഹിത്യത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ കൃതി

ഡോ ബി ഇക്ബാൽ എഴുതുന്ന മഹാമാരി സാഹിത്യ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പംക്തിയിൽ കൊച്ചീപ്പൻ തരകന്റെ മറിയാമ്മ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കാം…

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഫാങ് ഫാങിന്റെ വൂഹാൻ ഡയറി: ക്വാറന്റൈൻ നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ

ഡോ.ബി.ഇക്ബാൽ എഴുതുന്ന മഹാമാരി സാഹിത്യ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പംക്തിയിൽ പതിനാറാമത്തെ പുസ്തകം  ഫാങ് ഫാങിന്റെ വൂഹാൻ ഡയറിയെക്കുറിച്ചു വായിക്കാം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

സ്‌കോട്ട്‌ലൻഡിൽ നിന്നും കോവിഡ് ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ

ഡോ.ബി.ഇക്ബാൽ എഴുതുന്ന മഹാമാരി സാഹിത്യ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പംക്തിയിൽ ഡോ ഗാവിൻ ഫ്രാൻസിസിന്റെ ഇന്റൻസീവ് കേയർ എന്ന പുസ്തകം പരിചയപ്പെടാം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

തോമസ് മന്നിന്റെ വെനീസിലെ മരണം, സ്വവർഗാനുരാഗ പ്രതീകമായി കോളറ

ഡോ.ബി. ഇക്ബാൽ എഴുതുന്ന മഹാമാരി സാഹിത്യ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പംക്തിയിൽ ജർമ്മൻ സാഹിത്യകാരൻ തോമസ് മന്നിന്റെ വെനീസിലെ മരണം (Death in Venice)  എന്ന നോവൽ പരിചയപ്പെടാം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

റേച്ചൽ ക്ലർക്കിന്റെ ബ്രെത്ത്റ്റേക്കിംഗ് : ഹൃദയസ്പർശിയായ കോവിഡ് കാലാനുഭവങ്ങൾ

കോവിഡ് കാലം വൈദ്യസേവനത്തിന്റെ ആർദ്രതയും ബ്രിട്ടനിലെ എൻ എച്ച് എസ് നേരിട്ടുവരുന്ന അവഗണനയുടെയും പരിച്ഛേദമാണീ ശ്രദ്ധേയമായ കൃതി.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മഹാമാരി നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ

 ഡോ.ഇക്ബാൽ എഴുതുന്ന മഹാമാരി സാഹിത്യ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പംക്തിയിൽ  മാർക്ക് ഹോണിങ്ബോമിന്റെ പാൻഡമിക്ക് സെഞ്ച്വറി എന്ന പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടാം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

1 2 3 8