ഇറിഡിയം പറഞ്ഞ കഥ

ഇതൊരു കഥയാണ്‌. ഒരു ദീർഘകാല കടങ്കഥയ്ക്കുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്ന കഥ. ഇറിഡിയം പറഞ്ഞ കഥ!

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ബ്രോമിൻ – ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം

ലൂക്ക – ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ 150ാംവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം (One day One Element) പംക്തി തുടരുന്നു. ഇന്ന് ബ്രോമിനെ പരിചയപ്പെടാം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

സിങ്ക്/നാകം – ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം

ലൂക്ക – ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ 150ാംവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം (One day One Element) പംക്തി തുടരുന്നു. ഇന്ന് സിങ്ക് അഥവാ നാകത്തെ പരിചയപ്പടാം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

നിക്കല്‍ – ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം

ലൂക്ക – ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ 150ാംവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം (One day One Element) പംക്തി തുടരുന്നു. ഇന്ന് നിക്കലിനെ പരിചയപ്പടാം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മാംഗനീസ് – ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം

ലൂക്ക – ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ 150ാംവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം (One day One Element) പംക്തി തുടരുന്നു. ഇന്ന് മാംഗനീസിനെ പരിചയപ്പടാം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ആവര്‍ത്തന പട്ടിക പാട്ടായി പാടാമോ ?

2003 ലെ കെമിസ്ട്രി നൊബേല്‍ സമ്മാന ജേതാവായ പീറ്റർ അഗ്രെ – ആവര്‍ത്തന പട്ടിക പാട്ടായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. 

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ക്രോമിയം – ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം

ലൂക്ക – ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ 150ാംവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം (One day One Element) പംക്തി തുടരുന്നു. ഇന്ന് ക്രോമിയത്തെ പരിചയപ്പടാം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

വനേഡിയം – ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം

ലൂക്ക – ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ 150ാംവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം (One day One Element) പംക്തി തുടരുന്നു. ഇന്ന് വനേഡിയത്തെ പരിചയപ്പടാം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക