നക്ഷത്രപരിണാമം – LUCA Astro TALK

ലൂക്ക ബേസിക് അസ്ട്രോണമി കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പഠനക്ലാസ് നക്ഷത്രപരിണാമം - വിപിൻ സി. നിർവ്വഹിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 16 രാത്രി 7.30 ന്. പങ്കെടുക്കാനുള്ള ലിങ്ക് അയച്ചു തരുന്നതാണ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം

LUCA TALK – February – Non-Mendelian inheritance and human disease

ജനിതകരോഗങ്ങൾ മിക്കവാറും പ്രകടവും (dominant) ഗുപ്തവുമായ (recessive) മ്യൂട്ടേഷനുകൾ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നവയും ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നവയുമാണ്. എന്നാൽ, എല്ലാ ജനിതക രോഗങ്ങളും ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവയല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള Non Medelian ജനിതക രോഗങ്ങളെ പറ്റി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശിശുരോഗ വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ഡോ.മോഹൻദാസ് നായർ LUCA Frontiers in Science TALK Series ൽ സംസാരിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 27 രാത്രി 7.30 ന് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പങ്കെടുക്കാനുള്ള ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് / ഇമെയിലേക്ക് അയക്കുന്നതാണ്.

Close