മാർച്ച് 23 – ലോക അന്തരീക്ഷശാസ്ത്ര ദിനം

പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻകൺവീനർ, ശാസ്ത്രാവബോധ സമിതികേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്Email ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷശാസ്ത്ര സംഘടന (World Meteorological Organisation -WMO)എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് 23 അന്തരീക്ഷശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ ആഹ്വാനത്തെ വേണ്ടത്ര...

Close