ബഹിരാകാശത്ത് ഒരു ഭ്രൂണം

ബഹിരാകാശത്ത് മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യുത്പാദനം നടത്താൻ കഴിയുമോ ?, അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റ സാധ്യതകളും വെല്ലുവിളികളും എന്തൊക്കെയാണ് ?

LUCA SCIENCE POSTER SERIES – സ്വന്തമാക്കാം

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ തയ്യാറാക്കിയ സയൻസ് പോസ്റ്റർ പരമ്പര - 6 ചുമർ പോസ്റ്ററുകൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി വാങ്ങാം. എറണാകുളം മുളംതുരുത്തിയിലെ തുരുത്തിക്കര സയൻസ് സെന്ററാണ് പോസ്റ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്....

Close