ബാക്റ്റീരിയൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ ആദ്യ ഫോസിൽ സൂചനകൾ

നവീൻ പ്രസാദ് M.Sc. Biological SciencesUniversity of Turku, FinlandFacebookEmail ബാക്റ്റീരിയൽ പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിന്റെ ആദ്യ ഫോസിൽ സൂചനകൾ ഭൂമിയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഒന്നാണ് സയനോബാക്ടീരിയ. നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഓക്സിജൻ പുറപ്പെടുവിച്ചത്...

Close