എന്താണ് കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസം ?

ഡോ.പി.കെ.ദിനേഷ് കുമാർExpert Member, NCZMAFormer Chief Scientist & SIC, CSIR - NIOEmail കേരള തീരത്തു പലയിടങ്ങളിലും ഇന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടായ ശക്തിയായ കടലാക്രമണത്തിന് കാരണം 'കള്ളക്കടല്‍' എന്ന പ്രതിഭാസമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത്...

Close