തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഡാറ്റയും സുതാര്യതയും – ലാൻസെറ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ

എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരോഗ്യരംഗത്തിന്റെ ശരിയായ അവസ്ഥ കാണിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഭയപ്പെടുന്നത്? അതിലും പ്രധാനമായി, ഒരു ഡാറ്റയും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ പുരോഗതി അളക്കാൻ പോകുന്നത് ? മെഡിക്കൽ ജേണലായ ലാൻസെറ്റിൽ 2024 ഏപ്രിൽ 13...

Close