താരനിശ വാനനിരീക്ഷണ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

കോഴ്സ് ലൂക്ക ബേസിക് അസ്ട്രോണമി കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി ലൂക്ക ഈ വർഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വാന നിരീക്ഷണ ക്യാമ്പുകളിൽ ആദ്യത്തേത്ത് സിറിയസ് താരനിശ കോഴിക്കോട് പയങ്കുറ്റിമലയിൽ നടന്നു. ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൂനംമൂച്ചി സെൻ്റ്...

ഭീമൻ വൈറസുകളും, വൈറോഫേയ്ജുകളും: സൂക്ഷ്‌മ ലോകത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ

ഭീമാകാരന്മാരായ വൈറസുകളുടെ (Giant viruses) കണ്ടെത്തൽ വൈറസുകളുടെ സ്വഭാവത്തെയും, ജീവന്റെതന്നെ ചരിത്രത്തെയുംകുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റിമറിച്ചു.

Close