കണിക്കൊന്ന നേരത്തെ പൂക്കുന്നതെന്തേ ?

മുമ്പൊക്കെ കൃത്യമായും വിഷുക്കാലത്തുതന്നെ കണിക്കൊന്നകൾ പൂത്തിരിക്കണം, പിന്നെ ഇപ്പോഴെന്തേ?

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കേരളത്തില്‍ നിഴലില്ലാനേരം – സമയം അറിയാം

നട്ടുച്ചക്ക് സൂര്യൻ തലക്കു മുകളിലായിരിക്കും എന്നു പറയാറുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ നട്ടുച്ചക്കും അതു സംഭവിക്കില്ല. എന്നാൽ സാമാന്യം കൃത്യമായി സൂര്യൻ നേരെ മുകളിൽ വരുന്ന രണ്ടു നേരങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിലുണ്ടാകും.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

വാല്‍നക്ഷത്രം വരുന്നൂ..വെറും കണ്ണുകൊണ്ടു കാണാം!

വാല്‍നക്ഷത്രം വരുന്നൂ… സാഹചര്യങ്ങള്‍ അനുയോജ്യമെങ്കില്‍ മേയില്‍ വെറും കണ്ണുകൊണ്ടു കാണാം!

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

സാമാന്യബുദ്ധിയാൽ അറിയാനാവാത്ത പ്രപഞ്ചം

ലൂക്ക അമച്വര്‍ അസ്ട്രോണമി ബേസിക് കോഴ്സിലെ പഠനക്ലാസ് ഡോ. വൈശാഖന്‍ തമ്പിയുടെ ക്ലാസിന്റെ മൂന്നാംഭാഗം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

1 5 6 7 8 9 11