പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ

ഓരോ ജനസമൂഹവും പിന്തുടരുന്ന ശാസ്ത്രീയതത്വങ്ങൾ ഒട്ടേറെ ആളുകളുടെ, ഒട്ടേറെ നാളത്തെ ശ്രമഫലമായി ഉണ്ടായതാണ്. അതേസമയം ചില തത്ത്വശാസ്ത്ര കടുംപിടിത്തങ്ങളിലൂന്നിനിന്നു കൊണ്ട് ഇത്തരം മുന്നേറ്റങ്ങളെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും വിരളമല്ല. ഭൂമി സൂര്യനെയല്ല മറിച്ച് സൂര്യൻ ഭൂമിയെയാണ്...

‘പാരസിറ്റാമോളിന്റെ’ അറുപതുവർഷം 

പനിവരാത്തവരായിട്ടാരുമില്ല; പാരസിറ്റാമോൾ കഴിക്കാത്തവരായും എന്ന് ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്താലും എതിർക്കാനാള് കുറവായിരിക്കും. പനിയെന്ന് കേട്ടാൽ ആദ്യം ഓർമയിലെത്തുന്ന സൂചകമാണ് മലയാളിക്കിന്ന് പാരസിറ്റാമോൾ. എലി - പൂച്ച, പാമ്പ് - കീരി എന്നീ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെപ്പോലെ ആജന്മശത്രുക്കളാണ് പനിയും പാരസിറ്റാമോളും എന്നാണ്...

കാലുറക്കൊക്ക്

[su_note note_color="#e1fbb7" text_color="#000000" radius="2"] കാലുറക്കൊക്ക്  Shoebill ശാസ്ത്രനാമം: Balaeniceps rex  [/su_note] മധ്യ ആഫ്രിക്കയിലെ ശുദ്ധജല ചതുപ്പുപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കൊക്കുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട വലിയ പക്ഷിയാണ് ഷു ബിൽ. വലിയ ഷൂ ആകൃതിയിലുള്ള കൊക്കിൽ നിന്നാണ്...