ഭൂമി നമ്മുടെ തറവാട് – ഡോക്യുമെന്ററി

ഭൂമി നമ്മുടെ തറവാട് – അനിയന്ത്രിതമായ മുതലാളിത്ത വികസനരീതി നമ്മുടെ ഭൂമിയെ എവിടെയാണ് എത്തിക്കുക ? Yann Arthus-Bertrand സംവിധാനം ചെയ്ത Home എന്ന ഡോക്യുമെന്റ്റി ഒന്നാംഭാഗം – മലയാളത്തില്‍


കടപ്പാട് : കൊട്ടാരക്കര പഠനകേന്ദ്രം , കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

Leave a Reply