പഠനസാമഗ്രികളും കുറിപ്പുകളും

അസ്ട്രോൺമി ബേസിക് കോഴ്സിന്റെ പഠനസാമഗ്രികളും നോട്ടുകളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ലിങ്കിൽ പ്രവേശിച്ച് അവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം.

നം യൂണിറ്റ് വിഷയം – ലിങ്ക്
1 അടിസ്ഥാന വാനനിരീക്ഷണപാഠങ്ങൾ ആകാശ നിരീക്ഷണത്തിന് ഒരാമുഖം

സമ്മർത്രികോണം കാണാം

2 അസ്ട്രോണമി സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ സ്റ്റെല്ലേറിയം വെബ്‍സൈറ്റ്
സ്റ്റെല്ലേറിയം- ഭാഗം 1
3. ജ്യോതിശാസ്ത്ര ചരിത്രം

ജ്യോതിശാസ്ത്രം- വളര്‍ച്ചയുടെ പടവുകള്‍

അധികവായനയ്ക്ക്

1

ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും


Facebook പേജിൽ അംഗമാകാൻ:  LUCA ASTRONOMY GROUP

Telegram ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ: LUCA Astro Course 2019

Leave a Reply