മലയാളി ഹരം കൊള്ളുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് സയൻസ് കേരള യൂട്യൂബ് ചാനലും ലൂക്ക ഓൺലൈൻ പോർട്ടലും ചേർന്ന് 2022 ജനുവരി 20 മുതൽ 26 വരെ  നടന്ന 7 ദിവസത്തെ മാരിവില്ല ശാസ്ത്രസംവാദ പരിപാടികളിലെ ആദ്യദിനത്തിലെ അവതരണം.

ഐആർ‌ടി‌സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

ഐആർടിസി പാരിസ്ഥിതിക-സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവിധ വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സുകൾ നൽകുന്നു.

മാരിവില്ല് – ശാസ്ത്രസംവാദ സന്ധ്യകൾ 2022

മാരിവില്ല് - ശാസ്ത്രസംവാദസന്ധ്യകൾ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് സയൻസ് കേരള യൂട്യൂബ് ചാനലും ലൂക്ക ഓൺലൈൻ പോർട്ടലും ചേർന്ന് 2022 ജനുവരി 20 മുതൽ 26 വരെ 7 ദിവസത്തെ ശാസ്ത്രസംവാദ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു....

Close