കേരളത്തിൽ മൂന്നാമതും നിപ എത്തിച്ചേർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചില ചിന്തകൾ

നിപ്പ രോഗം മൂന്നാമതും കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചില ചിന്തകൾ ഡോ.കെ.പി.അരവിന്ദൻ പങ്കുവെക്കുന്നു

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

നിപയെ മനസ്സിലാക്കുക

നിപ (Nipah) മഹാമാരിയല്ല (pandemic), എപ്പിഡെമിക്ക് (epidemic) മാത്രം. വേഗത്തിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ മരണനിരക്ക് കൂടുതൽ

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക