കാക്കപ്പൂ

കാക്കപ്പൂക്കൾ ഇരപിടിയന്മാരാണ്. പ്രോട്ടോസോവ, റോട്ടിഫർഎന്നീ സൂക്ഷ്മജീവികൾ മുതൽ ജലച്ചെള്ളുകൾ, കൊതുകിന്റെ കൂത്താടികൾ, ചെറു വാൽമാക്രികൾ  തുടങ്ങിയ ചെറുജീവികളെ വരെ കെണിയിലാക്കുവാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും.

കണ്ണാന്തളിപ്പൂക്കൾ

ഇന്ത്യയിൽ ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി മുതൽ സഹ്യാദ്രി വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ പുൽമേടുകളിലും കുന്നിൻ ചെരിവുകളിലുമാണ് കണ്ണാന്തളിപ്പൂക്കൾ കാണാൻ കഴിയുക. 50 മീറ്റർ മുതൽ 200 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള  ചെങ്കൽകുന്നുകളിലും 1350 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള പുൽമേടുകളിലും വളരുന്ന ഈ ചെടി തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ഥാനിക (endemic)സസ്യമാണ്

Close