കുട്ടികളിലെ ഡിജിറ്റല്‍ മീഡിയ ഉപയോഗം 

ഡിജിറ്റല്‍ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുട്ടികളില്‍ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ്‌ ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌.
ആരോഗ്യകരമായ രീതിയില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ ?
എങ്ങനെയാണ്‌ നിലവിലെ അവസ്ഥയില്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുക ? ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ പ്രധാനമായും ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്തെല്ലാമാണ്‌?

Close