നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി : ചരിത്രവും ഭാവിയും

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും വളരെ വ്യക്തമായി വസ്തുനിഷ്ഠമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് Michael Wooldridge രചിച്ച The Road to Conscious Machines: The Story of AI 

മുട്ടേന്നു വിരിഞ്ഞില്ല, അതിനുമുൻപേ…

മുട്ടേന്നുവിരിയുമ്പോൾത്തന്നെ ഇരതേടാനും പറക്കാനും കഴിയുന്ന പക്ഷികൾ ഉണ്ട്. മെഗാപോഡ് എന്ന് പൊതുവേ അറിയപ്പെടുന്ന, കോഴികളെപ്പോലെയിരിക്കുന്ന ചെറിയ തലയും വലിയ കാലുകളുമുള്ള പക്ഷികളാണിവ.

Close