മോതിരക്കണ്ണി

വി.സി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ എഴുതുന്ന സസ്യജാലകം പംക്തി. [su_box title="മോതിരക്കണ്ണി" style="noise" box_color="#49671f" title_color="#fefcd8" radius="5"] ശാസ്ത്രനാമം: Hugonia mystax L. കുടുംബം: Linaceae ഇംഗ്ലീഷ്: Climbing Flax സംസ്കൃതം: കംസമരാ [/su_box] [su_dropcap style="flat" size="5"]ഇ[/su_dropcap]ന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലും ശ്രീലങ്കയിലും...

ഉപ്പു ചീര

വി.സി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ എഴുതുന്ന സസ്യജാലകം പംക്തി.   [su_box title="ഉപ്പു ചീര" style="noise" box_color="#49671f" title_color="#fefcd8" radius="5"] കോഴിക്കാല്/മണലി ശാസ്ത്രനാമം: Portulaca oleracea L. കുടുംബം: Portulacaceae ഇംഗ്ലീഷ്: Common Purselane/Indian Purselane [/su_box] [su_dropcap style="flat"...

ഉപ്പില

വി.സി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ എഴുതുന്ന സസ്യജാലകം പംക്തി. ഉപ്പിലയെ പരിചയപ്പെടാം

കല്ലരയാൽ

ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ വൃക്ഷം. അർദ്ധ നിത്യഹരിതവനങ്ങളിലും ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും പാറകളിലോ കല്ലുകളിലോ വേരുകളാഴ്ത്തി വളരുന്നു.

Close