ഉപ്പു ചീര

വി.സി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ എഴുതുന്ന സസ്യജാലകം പംക്തി.   മതല പ്രദേശങ്ങളിലും വയലുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഓഷധി (Herb).  രസഭരമായ മൃദുലമായ ഇലകൾ സമ്മുഖമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. കാണ്ഡത്തിലും ഇലകളിലും നേർത്ത ഉപ്പുരസമുണ്ട്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കല്ലരയാൽ

ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ വൃക്ഷം. അർദ്ധ നിത്യഹരിതവനങ്ങളിലും ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും പാറകളിലോ കല്ലുകളിലോ വേരുകളാഴ്ത്തി വളരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക