ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രവചനശക്തി

ഇതാണ് ജാലവിദ്യക്കാരുടെ കഥ: ശാസ്ത്രജ്ഞർ -ഗണിതശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച്, അജ്ഞാത ഗ്രഹങ്ങൾ, തമോ ദ്വാരങ്ങൾ, അദൃശ്യമായ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡുകൾ, ബഹിരാകാശ  വിസ്മയങ്ങൾ , സംശയാസ്പദമായ ഉപജാതി കണികകൾ, ആന്റിമാറ്റർ എന്നിവ ഉണ്ടെന്ന് പ്രവചിച്ചു. ഇത്തരം പ്രവചനങ്ങളാണ് പിന്നീട് പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്കും നയിച്ചത്. 

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക