താപനം : മാറ്റിവരയ്ക്കപ്പെടുമോ ഹിമജലപാതകൾ  ?

ആർട്ടിക്കിൽ പുതുതായി രൂപംകൊള്ളുന്ന ഹിമജലപാതകൾ സമുദ്രഗതാതഭൂപടം തിരുത്തുമോ? ആഗോളതാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത് പ്രതീക്ഷയോ ആശങ്കയോ? ഡോ.ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ എഴുതുന്നു…

മുള്ളൻപന്നി ഒരു പന്നിയല്ല !

പേരിലേ പന്നിയുള്ളു. പന്നികളുമായി ഒരു ബന്ധവും മുള്ളൻപന്നിയ്ക്ക് ഇല്ല. നമ്മുടെ അണ്ണാനും എലിയും പെരിച്ചാഴിയും ബീവറും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന റോഡെന്റിയ (Rodentia ) ഒർഡറിൽപ്പെടുന്ന കരണ്ടുതീനികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ജീവിയാണിവർ. വിജയകുമാർ ബ്ലാത്തൂർ എഴുതുന്നു…

Close