ബഹിരാകാശ ചവറ്റുകൂന ! 

ബഹിരാകാശത്തിലെ ഉപയോഗരഹിതമായ ഏതു വസ്തുവിനെയും ബഹിരാകാശമാലിന്യം അഥവാ സ്പേസ് ജങ്ക് എന്ന് വിളിക്കാം. ഉൽക്കാശിലകൾ മുതൽ മനുഷ്യനിർമ്മിത യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ വരെ അതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഭൂമിയോടു അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഓർബിറ്റുകളിൽ മനുഷ്യൻ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ആണ് മാലിന്യത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്കും. ബഹിരാകാശപേടകങ്ങളിലെയും മറ്റും പെയിന്റിന്റെ ശകലങ്ങൾ മുതൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായ കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളും റോക്കറ്റുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും വരെ ഇതിൽപ്പെടും

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക