കാലത്തെ സാക്ഷിയാക്കി  ‘പ്രകൃതിശാസ്ത്രം’

 1883ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ, മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭൗതിശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം എന്ന വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണ് പ്രകൃതിശാസ്ത്രം. അത്  മാത്രമല്ല വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യ ശാഖയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കൃതിയായി പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തെ മാറ്റുന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക