ശാസ്ത്രം ജനനന്മയ്ക്ക് – ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം

ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം സംബന്ധിച്ച് 1985ൽ തയ്യാറാക്കിയ ഡോക്യുമെന്ററി

നിര്‍വ്വഹണം – കെ.പി. ശശി

Leave a Reply