ഫെബ്രുവരി 12- ഡാർവിൻ ദിനം – വീഡിയോകൾ

ഫെബ്രുവരി 12 ഡാർവിൻ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലൂക്ക തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോകൾ

ഡാർവിനും പരിണാമസിദ്ധാന്തവും

ഡാർവ്വിനും കുരുവികളും

ഡാർവ്വിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ

Leave a Reply