കാലാവസ്ഥാമാറ്റം – നമ്മുടെ കാർഷിക ഗവേഷണരംഗം തയ്യാറായോ ?

[su_note note_color="#f7f7e0" text_color="#2c2b2d" radius="5"]കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കാർഷിക ഗവേഷണവും: 2023 ലെ നോർമൻ ബൊർലോഗ് അവാർഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു അവലോകനം. ഡോ. എ. സുരേഷ്, (പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്, ICAR- സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ്...

കാലംതെറ്റുന്ന കാലാവസ്ഥ – ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നവർക്കുള്ള പരിശീലനം

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ പുത്തൻ ഇന്ത്യ പണിയുവാൻ ശാസ്ത്രബോധം വളരണം - എന്ന പേരിൽ ജനകീയ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കുമായി 1000 ത്തിലേറെ ശാസ്ത്രക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രക്ലാസുകളിലെ...

Close