നവംബർ 10 – ലോക ശാസ്ത്ര ദിനം – സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം

ഡോ.റസീന എൻ.ആർഗവേഷക, കേരള സർവ്വകലാശാലലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡംഗംFacebookEmail ഇന്ന്, 2022 നവംബർ 10, സമാധാനത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള ലോക ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. World Science Day for Peace and Development-WSDPD ന്റെ 2022 -ലെ...

അനന്തരം ചടപടാന്ന് അമ്പിളി മാമനുണ്ടായി !

ചൊവ്വയോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു വസ്തു ഭൂമിയിൽവന്ന് ഇടിച്ചതിന്റെ ഫലമായാണ് ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ചന്ദ്രോത്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ച തിയ പരികല്പന. സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ കൂട്ടിയിടി നടക്കുന്ന സമയത്തെ അവസ്ഥയെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ കാണാം. സിമുലേഷൻ പറയുന്നത് ആ കൂട്ടിയിടി കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ചന്ദ്രൻ രൂപപ്പെട്ടു എന്നാണ് !

Close