പാമ്പ് കടിയേറ്റാൽ: ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും.

വയനാട്ടിലെ ബത്തേരി സർവജന സ്‌കൂളിലെ അഞ്ചാംക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ഷഹല ഷെരിൻ എന്ന കുട്ടി ക്ലാസിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചത്..യഥാസമയം ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാനാവാത്തതും ചികിത്സ നൽകാനാകാത്തതും മരണത്തിന് കാരണമായി… പാമ്പ് കടിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വിവരിക്കുന്ന ലേഖനം പുനപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

കാലാവസ്ഥാ അടിയന്തരാവസ്ഥ ആവശ്യപ്പെട്ട് ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

മനുഷ്യരാശി നേരിടാൻ പോകുന്ന മഹാവിപത്തിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് 153 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 11,258-ശാസ്ത്രജ്ഞർ കാലാവസ്ഥാ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു.

Close