പരിണാമത്തെ അട്ടിമറിച്ചവർ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല സംഘടിപ്പിച്ച പുതിയ ലോകത്തിനു പുതിയ ചിന്തകൾ Facebook Live പരമ്പരയില്‍ പരിണാമത്തെ അട്ടിമറിച്ചവർ എന്ന വിഷയത്തില്‍ ഡോ. രതീഷ് കൃഷ്ണന്റെ അവതരണം

പരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൂക്കയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മറ്റു വീഡിയോ അവതരണങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും

വീഡിയോകള്‍

ലേഖനങ്ങള്‍

Leave a Reply