ആണുങ്ങൾക്ക് വംശനാശം ഉണ്ടാകുമോ ?

പ്രകൃതിയിൽ ആൺ വർഗ്ഗം ഉണ്ടായതിലെ നിഗൂഢത

ആണുങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ അവിഭാജ്യഘടകമല്ല. ലൈംഗികേതര പ്രജനനത്തിൽ നിന്നും ലൈംഗിക പ്രജനനത്തിലേക്കുളള പരിണാമത്തിൽ ഉടലെടുത്തതാണ് ആൺ വർഗ്ഗം. ഈ പരിണാമത്തിന്റെ അതീവ രസകരമായ കഥപറയുകയാണ് ഡോ. രതീഷ് കൃഷ്ണൻ. ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടായതിലെ നിഗൂഢത ഇന്നും പരിപൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കായിട്ടില്ലെങ്കിലും, ശാസ്ത്രം നൽകുന്ന സൂചനകൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വീഡിയോ കാണാം…

Leave a Reply