പൊതുജനാരോഗ്യം: ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ട 20 കര്‍മ്മപരിപാടികള്‍

കേരള വികസനവുമായി നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകളില്‍ പൊതുജനാരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന കർമ്മപരിപാടികൾ

Close