പിൻവീൽ ഗ്യാലക്സിയിലെ സൂപ്പർനോവ -കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച്ച

പിൻവീൽ(M101) ഗ്യാലക്സിയിലെ SN2023ixf സൂപ്പർനോവ. 8 ഇഞ്ച് ടെലിസ്കോപ് ഉപയോഗിച്ച് 11.06.2023 നു ചാലക്കുടിയിൽനിന്നും പകർത്തിയ ചിത്രം. ഫോട്ടോ : ഡോ.നിജോ വർഗീസ്

Close