താലിക്കുരുവി

[su_note note_color="#eaf4cc"] Grey - breasted Prinia  ശാസ്ത്രീയ നാമം : Prinia hodgsonii[/su_note] ഏറെക്കുറെ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ കാണപ്പെടുന്ന താലിക്കുരുവിക്കു കാഴ്ചയിൽ തുന്നാരനോടാണ് സാമ്യം. ആൺകിളിയും പെൺകിളിയും രൂപത്തിൽ ഒരേപോലെ ആണ്. പ്രജനന കാലത്തു...

Close