സഹ്യനും അസഹ്യനായോ? – ഒരു പരിസ്ഥിതി ഗാനം

രചന – എം. എം. സചീന്ദ്രൻ

ആലാപനം – ഗായത്രി ഇ.എസ്.

ചിത്രീകരണം – ബിജു മോഹൻ

പകര്‍പ്പവകാശം – Biju Mohan

Leave a Reply