കേരളത്തിൽ അറോറ കണ്ടാൽ ലോകാവസാനം ആണോ?

സൂര്യനിൽനിന്നു വരുന്ന ശക്തമായ ചാർജിതകണങ്ങളുടെ പ്രവാഹമാണ് ധ്രുവദീപ്തി എന്ന അറോറയ്ക്കു കാരണമാകുന്നത്. ഭൂമിയുടെ കാന്തികമണ്ഡലം ഇത്തരം സൗരക്കാറ്റുകളിൽനിന്ന് ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ആഗോളതാപനവും മരംനടലും

ചൈത്ര ഗിരീഷ്MS Wildlife Studies graduateKerala Veterinary and Animal Sciences UniversityEmail ആഗോളതാപനവും മരംനടലും ആഗോളതാപനത്തിന് എതിരായ  പ്രതിരോധ സംവിധാനമെന്ന നിലയിൽ പല രാജ്യങ്ങളും കോടിക്കണക്കിനു മരങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.  എന്നാൽ...

Close