സംഗീതത്തിലെ ശാസ്ത്രം

ശബ്ദതരംഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും അതു കേൾവിയിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രഭാവവും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ? എന്താണ് രാഗം, താളം, ശ്രുതി എന്നിവയുടെ ശാസ്ത്രീയത ? എന്താണ് ‘സംഗതി’? – ശാസ്ത്രഗതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം

Close