ഒമിക്രോൺ വ്യാപനവും വൈറസ് ഘടനയും

മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പടരുന്ന വൈറസ് എന്നാണ് കോവിഡ് വകഭേദമായ ഒമൈക്രോണിനെ വിദഗ്ധർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ‘ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ കണ്ടെത്തി രണ്ട്  മാസക്കാലം കൊണ്ടുതന്നെ ഇത് ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു. കോവിഡിന്റെ ഈ വകഭേദത്തിന് മറ്റു വകഭേദങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തെല്ലാം വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്.. വകഭേദത്തിന്റെ ഘടനാപരമായ സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടന്ന പഠനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വിഷയത്തെ അവലോകനം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ.

Close