കോവിഡ് – 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരുടെ പങ്ക്

ഏപ്രിൽ 24 – ലോക വെറ്ററിനറി ദിനം. കോവിഡ് – 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരുടെ പങ്ക് (The Veterinarian Response to the Covid-19 Crisis) എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ വെറ്റിനറി ദിനത്തിന്റെ തീം

നിരന്തരം രൂപം മാറുന്ന ശത്രു : വകഭേദം വന്ന കോവിഡ് വൈറസിന്റെ ആവിർഭാവം ഇന്ത്യയിൽ

2021 മാർച്ചിൽ ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു സാർസ് കോവ്-2 വകഭേദം B.1.617 കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യയിൽ ഉടലെടുത്ത സാർസ് കോവ്-2ന്റെ ഈ വകഭേദത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി വായിക്കാം.

Close