തോമസ് മന്നിന്റെ വെനീസിലെ മരണം, സ്വവർഗാനുരാഗ പ്രതീകമായി കോളറ

ഡോ.ബി. ഇക്ബാൽ എഴുതുന്ന മഹാമാരി സാഹിത്യ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പംക്തിയിൽ ജർമ്മൻ സാഹിത്യകാരൻ തോമസ് മന്നിന്റെ വെനീസിലെ മരണം (Death in Venice)  എന്ന നോവൽ പരിചയപ്പെടാം

പഠനവിഷയങ്ങളിലെ അടിത്തറ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ – GrainEd

അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് കരിക്കുലം വിഷയങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി അവതരിപ്പിക്കാനും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ താല്‍പര്യം ജനിപ്പിക്കാനും ഈ സംരംഭം സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

കോവാക്സിനും കോവിഷീൽഡും : ഏതാണ് മെച്ചം ?

കോവിഡിനെ ചെറുക്കാൻ കോവാക്സിൻ, കോവിഷീൽഡ് എന്നീ രണ്ട് വാക്സിനുകളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നൽകി വരുന്നത്. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണ്, ഏതാണ് താരതമ്യേന മികച്ചത് എന്ന് ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഡോ.അനീഷ് ടി.എസ്.

Close