കോവാക്സിനും കോവിഷീൽഡും : ഏതാണ് മെച്ചം ?

കോവിഡിനെ ചെറുക്കാൻ കോവാക്സിൻ, കോവിഷീൽഡ് എന്നീ രണ്ട് വാക്സിനുകളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നൽകി വരുന്നത്. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണ്, ഏതാണ് താരതമ്യേന മികച്ചത് എന്ന് ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഡോ.അനീഷ് ടി.എസ്.

Leave a Reply