വാക്സിൻ – പലവിധം

വാക്സിൻ മേഖലയിൽ വളരെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദങ്ങളിൽ നടന്നത്. വിവിധതരം വാക്സിനുകൾ പരിചയപ്പെടാം

ലൂക്ക – ചോദ്യപ്പൂക്കളം

ഓണാശംസകൾ…ഓണത്തിന് ലൂക്കയുടെ ചോദ്യപ്പൂക്കളം…കൂടാതെ പൂക്കളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ /സംശയങ്ങൾ Ask LUCA യിലൂടെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം. നാട്ടുപൂക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഇപ്രാവശ്യത്തെ ലൂക്ക ക്വിസ് ചോദ്യപ്പൂക്കളത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ..

Close