ലൂക്ക – ചോദ്യപ്പൂക്കളം

പറഞ്ഞുനോക്കുക വെറുതെ നിങ്ങൾക്കെത്ര

എത്ര പൂവിൻ പേരറിയാം ? എത്ര പൂവിൻ മണമറിയാം ?

ഓണാശംസകൾ…ഓണത്തിന് ലൂക്കയുടെ ചോദ്യപ്പൂക്കളം…കൂടാതെ പൂക്കളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ /സംശയങ്ങൾ Ask LUCA യിലൂടെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം.

നാട്ടുപൂക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഇപ്രാവശ്യത്തെ ലൂക്ക ക്വിസ്  ചോദ്യപ്പൂക്കളത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ..

 

Leave a Reply