ശാസ്ത്രകലണ്ടർ

Events in January 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
December 26, 2022 December 27, 2022 December 28, 2022 December 29, 2022 December 30, 2022 December 31, 2022 January 1, 2023(3 events)

All day: അതെന്താ ഇന്ന് പുതുവര്‍ഷമായേ?

All day: ആദ്യത്തെ ക്ഷുദ്രനക്ഷത്രം

All day: സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസ്

January 2, 2023(1 event)

All day: ഐസക് അസിമോവിന്റെ ജന്മദിനം

January 3, 2023(1 event)

All day: വില്യം മോർഗന്റെ ജനനം

January 4, 2023(1 event)

All day: ലൂയി ബ്രയിലി - ജന്മദിനം

January 5, 2023 January 6, 2023 January 7, 2023 January 8, 2023(1 event)

All day: ഗലീലിയോ ഗലീലി ചരമവാര്‍ഷികദിനം

January 9, 2023 January 10, 2023 January 11, 2023 January 12, 2023 January 13, 2023 January 14, 2023 January 15, 2023(1 event)

All day: സോഫിയ കൊവലെവ്സ്കായ (Sofya Kovalevskaya) ജന്മദിനം

January 16, 2023 January 17, 2023(1 event)

All day: ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായും ഒരു ദിനം

January 18, 2023 January 19, 2023 January 20, 2023 January 21, 2023 January 22, 2023
January 23, 2023 January 24, 2023 January 25, 2023 January 26, 2023 January 27, 2023 January 28, 2023 January 29, 2023
January 30, 2023 January 31, 2023 February 1, 2023 February 2, 2023(1 event)

All day: ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം

February 3, 2023 February 4, 2023 February 5, 2023

ലൂക്ക വാനനിരീക്ഷണ കലണ്ടർ പി.ഡി.എഫ് സ്വന്തമാക്കാം

Close