ശാസ്ത്രകലണ്ടർ

MonthWeekDay
August 2021
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
July 26, 2021 July 27, 2021 July 28, 2021 July 29, 2021

All day: ഒ.ആർ.എസ് : ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പൊതുജനാരോഗ്യ മുന്നേറ്റം

July 30, 2021 July 31, 2021

All day: ആദ്യത്തെ മൃഗശാല

August 1, 2021
August 2, 2021

All day: പ്രഫുല്ല ചന്ദ്ര റേ - ജന്മദിനം - 1861

August 3, 2021 August 4, 2021 August 5, 2021 August 6, 2021

All day: ഹിരോഷിമദിനം

August 7, 2021 August 8, 2021
August 9, 2021 August 10, 2021

All day: വൈനി ബാപ്പു - ജന്മദിനം - 1927

August 11, 2021 August 12, 2021

All day: അന്താരാഷ്ട്ര ആനദിനം

All day: വിക്രം സാരാഭായിയുടെ 100-ാം ജന്മദിനം

August 13, 2021 August 14, 2021 August 15, 2021
August 16, 2021 August 17, 2021 August 18, 2021 August 19, 2021

All day: ലൈനസ് പോളിങ് ചരമദിനം

August 20, 2021

All day: ദേശീയ ശാസ്ത്രാവബോധദിനം

August 21, 2021 August 22, 2021
August 23, 2021 August 24, 2021 August 25, 2021 August 26, 2021 August 27, 2021 August 28, 2021 August 29, 2021
August 30, 2021

All day: റഥര്‍ഫോര്‍ഡിന്റെ ജന്മദിനം

August 31, 2021 September 1, 2021 September 2, 2021 September 3, 2021 September 4, 2021 September 5, 2021

All day: റഡോൾഫ് വിർക്കോയുടെ ചരമദിനം