ശാസ്ത്രകലണ്ടർ

MonthWeekDay

Events in June 2022

  • ലോക പരിസ്ഥിതിദിനം
  • ലോക സമുദ്രദിനം
  • ലോക രക്തദാന ദിനം
  • ലോക കടലാമ ദിനം
  • സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദിനം – മഹാലനോബിസിനെ ഓർക്കാം

ലൂക്ക ശാസ്ത്രകലണ്ടറിന്റെ ഇന്ററാക്ടീവ് പി.ഡി.എഫ് ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക