ആർസെനിക് – ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം

ലൂക്ക – ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ 150ാംവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം (One day One Element) പംക്തി തുടരുന്നു. ഇന്ന് ആർസെനിക്കിനെ പരിചയപ്പെടാം.

ബ്രോമിൻ – ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം

ലൂക്ക – ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ 150ാംവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം (One day One Element) പംക്തി തുടരുന്നു. ഇന്ന് ബ്രോമിനെ പരിചയപ്പെടാം.

2019 ഡിസംബർ 26 ലെ വലയസൂര്യഗ്രഹണം നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടും?

ഡിസംബർ 26-ലെ സൂര്യഗ്രഹണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയിരിക്കും. ഓരോ ഗ്രഹണക്കാഴ്ചയും സമയവും വ്യക്തമാക്കുന്ന ചെറുവീഡിയോകൾ കാണാം

സെലീനിയം – ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം

ലൂക്ക – ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ 150ാംവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം (One day One Element) പംക്തി തുടരുന്നു. ഇന്ന് സെലിനിയത്തെ പരിചയപ്പെടാം.

ജര്‍മേനിയം – ഒരുദിവസം ഒരു മൂലകം

ലൂക്ക – ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ 150ാംവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം (One day One Element) പംക്തി തുടരുന്നു. ഇന്ന് ജെര്‍മേനിയത്തെ  പരിചയപ്പടാം.

ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്രാ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ ലൂക്ക സയൻസ് ക്വിസ്

ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്രാ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പുസ്തക സ്റ്റാൾ സന്ദർശിക്കൂ.. ലൂക്ക സയൻസ് ക്വിസിൽ പങ്കാളിയാകൂ.. സമ്മാനം നേടൂ..

നവംബർ 11-ന് ബുധസംതരണം

അടുത്ത നവംബർ 11-ന് ഒരു ബുധസംതരണം (transit of mercury) നടക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ബുധൻ ഒരു വളരെ ചെറിയ പൊട്ടു പോലെ സൂര്യനു കുറുകേ കടക്കും.

ചെമ്പ്/കോപ്പർ – ഒരുദിവസം ഒരു മൂലകം

ലൂക്ക – ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ 150ാംവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം (One day One Element) പംക്തി തുടരുന്നു. ഇന്ന്ചെമ്പിനെ (കോപ്പർ) പരിചയപ്പടാം.