ചില പ്രകൃതി വാതക വിശേഷങ്ങൾ

GAIL pipeline ഉൽഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ കേരളത്തിലെ വടക്കൻ ജില്ലകളായ തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ പ്രകൃതിവാതക വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിർമാണം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണീ പ്രകൃതി വാതകം ?ഗാർഹിക ഇന്ധനമെന്നനിലയിൽ സുരക്ഷിതമാണോ ?
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണോ ? വിലകൂടുതലാണോ ? വിശദമായി വായിക്കാം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരമോ?

പൊതുവേ എല്ലാ വൈദ്യുതവാഹനനിർമ്മാതാക്കളും zero emission അവകാശപ്പെട്ടു കാണുന്നുണ്ട്. പുകമലിനീകരണം ഇല്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ വൈദ്യുതവാഹനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിസൗഹാർദ്ദപരമാണെന്നാണ് അവരുടെ അവകാശവാദം. ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ?

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക