ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പെട്രോളിന് ബദലാകുമോ? 

ഭാവിയുടെ ഊർജസ്രോതസ്സായി ഹൈഡ്രജനെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജനെ, ഇന്ത്യ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസം. 1970-കളിലെ എണ്ണവില ആഘാതത്തിന് ശേഷമാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് പകരം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന സാധ്യത ലോകം ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുന്നത്.

Close