കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുത ഭാവി

കേരളത്തിന്റെ ഭാവി വൈദ്യുതി ഡിമാന്റ് നിറവേറ്റാൻ ഉള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ പലതുണ്ട്. സുസ്ഥിര വികസന താൽപര്യങ്ങൾക്കും തൃപ്തികരമായ
വില-ഗുണ നിലവാരങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി
കാലാകാലങ്ങളിൽ വേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വളരെ വിശദമായ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് . KSEBL അത് ഗൗരവമായി എടുക്കണം.

Close