ജൈവപരിണാമം മഹത്തായ ദൃശ്യവിസ്മയം

ജീവപരിണാമത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മിക്ക വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളിലും വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡാർവിന്റെ രണ്ടാം ജന്മശതാബ്ദിയും ജീവജാതികളുടെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ (more…)

ചിറകുമുളയ്ക്കാന്‍

 ഷഡ്പദങ്ങളുടെ ജീവിതചക്രത്തില്‍ മുട്ട, ലാര്‍വ്വ, പ്യൂപ്പ, പൂര്‍ണ്ണവളര്‍ച്ചയെത്തിയ ജീവി എന്നിങ്ങനെ നാലു ഘട്ടങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മള്‍ സ്കൂളില്‍ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കുചുറ്റും ഇവ നിരന്തരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. (more…)

കേരളത്തിത്തിനൊരു നോബൽ പുരസ്കാരം?

പ്രകൃതി-സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കായി ഇതിനകം  അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്:  സി വി രാമൻ,  (ഭൌതികശാസ്ത്രം- 1930 ഹർ ഗോവിന്ദ് (more…)

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം

എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 5 ആണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വരുത്താനും കർമ്മ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുമാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. (more…)

Close